Huurvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid 

Deze levering- en verhuurvoorwaarden (* de Voorwaarden*) zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij verhuurder (*Blaque*) zaken (*het Gehuurde*) van welke aard ook aan huurder (*de Huurder*) verhuurt, ook indien deze goederen niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. 

De Voorwaarden geacht door onze wederpartij te zijn aanvaard en deze na goedkeuring te tekenen voor akkoord (*de Overeenkomst*.

De toepasselijkheid van enig andere algemene voorwaarde(n) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Slechts deze Voorwaarden zijn tussen partijen toepasselijk.

Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 2: Verhuur

Bij het reserveren van het Gehuurde dient de Huurder zich te legitimeren met een geldig rijbewijs of paspoort. De minimumleeftijd om te huren is achttien jaar.

Voorafgaand aan iedere verhuur van het Gehuurde dient een waarborgsom (*de Waarborg*) te worden gestort. De Waarborg wordt geretourneerd indien de Huurder het Gehuurde retour brengt of terugstuurt in de staat zoals deze is gehuurd. 
De reservering is geldig uitsluitend na aanbetaling van 50% van de Waarborg. De reservering van het gehuurde dient uiterlijk eenentwintig dagen voor de datum van huren tot boeking omgezet te worden (boeken: de jurk daadwerkelijk huren). Het huurbedrag en de resterende Waarborg moet worden voldaan bij het ophalen van het Gehuurde. Heeft u gereserveerd door middel van de webshop, dan dient het resterende bedrag van de Waarborg en huurbedrag eenentwintig dagen voor de datum van huren te worden voldaan. De Waarborg en huurbedrag is afhankelijk van het Gehuurde en kan worden voldaan door betaling met creditcard, elektronische overboeking, iDEAL, PayPal of contante betaling. 

Artikel 3: Aanbiedingen/prijsopgaven/Waarborg

Aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. De prijzen van Blaque zijn netto, inclusief heffingen welke van overheidswege worden opgelegd (BTW). 

Onze prijzen zijn gebaseerd op de huur van het Gehuurde gedurende maximaal vier dagen. Uitzonderingen daarop zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. De vierde dag dient het Gehuurde voor sluitingstijd van Blaque te worden geretourneerd of ontvangen zijn van een postbedrijf. In het geval de vierde dag op een zon- en of een erkende feestdag valt, dan geldt dat het Gehuurde de daarop volgende werkdag ingeleverd/ontvangen dient te zijn*. 

Indien het Gehuurde niet tijdig wordt teruggebracht/teruggestuurd, wordt een nieuwe daghuur in rekening gebracht indien het Gehuurde niet \'s avonds voor 24.00 uur terug is gegeven aan Blaque. 

Indien het Gehuurde niet binnen de afgesproken maximaal verlengde termijn van de afgesproken verlengde huurtijd bij Blaque is afgeleverd/teruggestuurd, is de Huurder aan Blaque iedere dag, dat het Gehuurde te laat wordt teruggebracht/afgeleverd, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een boete van 25% van de huurprijs per dag. 

De kleur van het artikel op de foto kan afwijken van de werkelijke kleur van het artikel als u deze heeft ontvangen. 

Artikel 4: Annulering

Annulering van de reservering is mogelijk tot meer dan 21 dagen voor de huurdatum. U krijgt dan uw Waarborg teruggestort. Indien de Huurder eenentwintig dagen of minder dagen van de huurdatum het Gehuurde annuleert maar wel al betaald heeft, ontvangt de Huurder een tegoedbon van Blaque, die ingewisseld kan worden voor een volgende huur. Indien men de reservering een week of minder dagen van tevoren annuleert, wordt het gehele huurbedrag in rekening gebracht. De termijn van deze terugbetaling is 14 dagen. 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

Het Gehuurde zal door de Huurder compleet en onbeschadigd in ontvangst genomen en dienen ook weer in die staat en op het afgesproken tijdstip te worden geretourneerd aan Blaque. De Huurder is verplicht het pakket aangetekend te retourneren aan Blaque.

In het geval van het Gehuurde voorafgaand aan de Verhuur gebreken zou vertonen, dan dient de Huurder dit voorafgaand aan Blaque te vermelden, bij gebreke waarvan wordt aangenomen dat het Gehuurde compleet en onbeschadigd was ten tijde van het sluiten van de Huurovereenkomst. 

In het huurbedrag zit eenmaal reinigingskosten inbegrepen. Het Gehuurde wordt uitsluitend gereinigd door Blaque; het is Huurder niet toegestaan zelf het Gehuurde te reinigen. 

De Huurder is aansprakelijk voor alle schade die gedurende de huurtijd aan het Gehuurde mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de Huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt. 

In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door Schuld van de Huurder, is de Huurder verplicht onmiddellijk Blaque (telefonisch) in kennis te stellen en bovendien schriftelijk (of elektronisch) te bevestigen. Huurder is volledig aansprakelijk voor diefstal, c.q. verlies.

Artikel 6: Schade

Schade houdt in dat het Gehuurde door de Huurder wordt geretourneerd anders dan hij/zij het Gehuurde bij aanvang van de Huurovereenkomst in ontvangst heeft genomen, zulks volledig ter beoordeling van Blaque. Onder het begrip Schade valt in ieder geval alle gebreken die niet zijn te herstellen door reiniging.

In het geval van schade kan een deel of de gehele Waarborg worden ingehouden, zulks ter beoordeling van Blaque. Blaque kan de beschadigde of ontbrekende artikelen inclusief reparatiekosten in rekening brengen bij de Huurder, tegen de op dat moment geldende winkelverkoopprijs, c.q. reparatiekosten.

Bij onherstelbare schade van het Gehuurde de Huurder verplicht het Gehuurde te kopen tegen de oorspronkelijke koopsom. Hierbij wordt de huur en de Waarborgsom in mindering gebracht op de oorspronkelijke koopsom en dient de Huurder het restant te betalen. Het Gehuurde wordt alsdan eigendom van de Huurder en deze kan de schade al dan niet declareren bij zijn/haar verzekeringsmaatschappij. 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

Het Gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Blaque, tenzij anders (uitdrukkelijk) schriftelijk overeengekomen.

Het is niet toegestaan het Gehuurde door te verhuren, c.q. te lenen aan derden.
 

Artikel 8: Verzekering

De Huurder is bekend met het feit dat de Huurder zelf kan beslissen om een verzekering af te sluiten. De verzekering kost vijf euro per besteld item en deze worden door Blaque in rekening gebracht. De vijf euro verzekering dekt voor hele kleine schades de lading. Diefstal, verlies en aangetoonde grote schades vallen hier niet onder. Deze zijn voor rekening van de Huurder. Eventuele extra verzekering die door de Huurder gewenst mochten worden, moeten door de Huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten.

Artikel 9: Geschillen

Eventuele geschillen tussen Huurder en Blaque zullen bij uitsluiten worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem. Partijen verklaren het Nederlandse recht van toepassing.

Zet- en drukfouten worden voorbehouden.

Verhuurvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 34282085 te Haarlem.

Artikel 10

Blaque heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

* Erkende feestdagen zijn: Nieuwsjaardag, eerste en twee Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, Koninginnedag en de vijfde mei.